CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

VP giao dịch: Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội

Số điện thoại: 091-302-2481 - 098-909-2352