CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

VP giao dịch: Tầng 6 B1 Roman Plaza, đường Tố Hữu, Hà Nội

Số điện thoại: 0947881181